Blog posts

5 reasons why Instagram stories is better than Snapchat!

5 reasons why Instagram stories is better than Snapchat!

Let's share

Πριν λίγο καιρό το Instagram πρόσθεσε το Instagram stories, μία νέα λειτουργία, η οποία είναι παρόμοια με αυτή του Snapchat. Μπορείτε να ανεβάσετε φωτογραφίες ή βίντεο, (χρησιμοποιώντας φίλτρα, να γράψετε ή να ζωγραφίσετε, να προσθέσετε emoji κ.τ.λ.) τα οποία σβήνονται αυτόματα μετά από 24 ώρες. Αν έπρεπε να απαντήσω αμέσως με ένα Ναι ή ένα Όχι για αυτή τη νέα λειτουργία του Instagram, θα έλεγα σίγουρα ΝΑΙ! Οι λόγοι είναι οι εξής:

Not so long ago Instagram added Instagram stories to its network, a function which is similar to Snapchat. You can upload photos or videos, (use filters, write or draw something, use emoji e.t.c.) which get deleted automatically after 24 hours. If I had to answer quickly with a YES or a NO about this new function of Instagram, I would definitely say YES! You can read the reasons why below:

 • Ως τώρα το Instagram ήταν το κοινωνικό δίκτυο της φωτογραφίας και το Snapchat της live μετάδοσης, της ιστορίας της στιγμής, οπότε απευθυνόταν σε διαφορετικό κοινό. Τώρα που το Instagram έχει εντάξει σχεδόν την ίδια λειτουργία στο δίκτυό του, μπορεί να ευχαριστήσει και το κοινό του Snapchat. Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες κερδίζουν χρόνο και δεν χρειάζεται να ασχολούνται με πολλά social media.
  Until now Instagram was the social media of photography and Snapchat the social media of live stream, of the story of the moment, so they oriented to different audience. Now that Instagram has included Instagram stories to its network, can also please the audience of Snapchat. This way users can save time and there is no need to use many social media platforms.
 • Όσοι δεν είχαν Snapchat ως τώρα δε θα κάνουν ποτέ, γιατί μπορούν να έχουν τις ίδιες δυνατότητες χρησιμοποιώντας το Instagram stories με πολύ πιο απλό τρόπο.
  Those who didn’t have Snapchat until now, they will never make one, because they can have all the same functions and possibilities just by using Instagram stories and with much more simple way.
 • Το Snapchat έχει μεγαλύτερη απήχηση στις μικρότερες ηλικίες, καθώς για πολλούς ήταν δύσκολο να μάθουν τη χρήση του και όλες τις δυνατότητές του. Το Instagram stories είναι απλουστευμένο και μπορούν όλοι να το χρησιμοποιήσουν.
  Snapchat has a younger audience, the so called millenials, because for many people was difficult to learn how to use correctly Snapchat and its full potential. Instagram stories is user friendly and everyone can use it.
 • Γι αυτούς που αγαπάνε το Instagram (όπως κι εγώ), η νέα του λειτουργία ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, γιατί υπάρχει ήδη έτοιμο κοινό, οι followers σας, και δε χρειάζεται να κάνετε τίποτα απολύτως για να έχουν απήχηση οι καθημερινές ιστορίες σας, ενώ στο Snapchat πρέπει να χτίσετε από την αρχή το κοινό σας.
  For those who love Instagram (as myself), this new function came in the right moment, because there is already an existent audience, your followers, and you don’t need to do something more for your stories to be seen, while in Snapchat you must built your audience from the start.
 • Το Instagram είναι μία εφαρμογή η οποία έχει τουλάχιστον διπλάσιο κοινό από το Snapchat και στην οποία έχουν επενδύσει όλες οι μεγάλες εταιρίες και όλα τα δημόσια πρόσωπα για να αλληλεπιδρούν με το κοινό τους. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και μπορείτε να βρείτε μέσω της αναζήτησης και των hashtags ό,τι ή όποιον ψάχνετε. Στο Snapchat πρέπει να γνωρίζετε το όνομα χρήστη για να βρείτε κάποιον και όλο αυτό αποτελεί τροχοπέδη για την εξέλιξη ή την απήχηση που θέλετε να έχετε.
  Instagram is an app that has at least the twice the number of people using it daily than Snapchat, and in which all the great brands and companies and celebrities has invested to engage with their audience. It is very easy to use and you can find whatever or whoever you are looking for through its search and hashtag option. In Snapchat you must know the user’s name to be able to find someone and this is a block for your evolution or the impact you want to make.

Τα δημόσια πρόσωπα, οι δημιουργοί, οι μεγάλες εταιρίες, όλοι επιστρέφουν στο Instagram και όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν το Instagram stories. Τυχαία πιστεύετε? Φυσικά και όχι…
Celebrities, creators, famous brands, they are all coming back to Instagram and use Instagram stories more and more. Do you believe this happens for no reason? Of course not…

instagram-power

 

Όλοι μας ακολουθούμε κάποιους. Το σημαντικό είναι να ακολουθούμε αυτούς που ξέρουν που πηγαίνουν και το Instagram σίγουρα ξέρει!

We all follow someone. The important is to follow those who know where they are going and Instagram does know very well!

xxx, Sophie

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.